Verbindende Communicatie, een ontdekkingsreis: verkennen van nieuwe gebieden

Fase 1

Zoals bij alle processen doorlopen we verschillende fases. Iedereen legt daarin haar eigen weg af. Een fase kan zijn dat mensen ineens niet meer voor zichzelf opkomen. Maar waarom gebeurt dat? Ook dat is uiteraard afhankelijk van persoon tot persoon. De kans is groot dat er een jakhals in ons verteld dat we “moeten” luisteren in Verbindende Communicatie. Of je denkt: als ik empathisch luister, zal de ander op een bepaald moment wel inzien dat hij verkeerd zit. Of we gaan ervan uit dat door empathisch te luisteren, de ander ook ruimte voor ons zal maken, zonder dat we dat moeten vragen.

Fase 2

Een andere fase is wat ik “la période vache” noem. Ineens kom je voor jezelf op en verlies je de ander uit het oog. Je hebt geleerd dat je niet per se de behoeften van anderen moet vervullen, dat jouw behoeften net zo belangrijk zijn dan die van anderen, dat iedereen eigenaarschap “moet” opnemen voor haar gevoelens en behoeften,…. Je leert “nee” zeggen. Ook al zeg je het in Verbindende Communicatie, kan het zijn dat de ander in een zwart gat valt… maar je denkt: “dat is haar probleem gezien iedereen voor zijn eigen gevoelens verantwoordelijk is”. Een ander hardnekkig misverstand rond Verbindende Communicatie is namelijk dat als je in giraf taal spreekt, de ander meteen mee zal gaan en zeker niet meer ontgoocheld of verdrietig zal zijn, gezien het zo mooi verbindend en geweldloos werd verwoord. Verbindende communicatie is geen garantie dat iedereen je leuk zal vinden. We leren om de ontgoocheling van de ander te verdragen. Maar na een “neen” laten we de ander niet in een zwart gat tuimelen. In Verbindende Communicatie komen we op voor onze behoeften EN zijn we geïnteresseerd in de behoefte van de ander. Daarvoor hebben we verbindingsverzoeken: hoe is dat voor jou om te horen?

Fase 3

Ik ben net zo geïnteresseerd in jouw behoeftes als in de mijne

Systemisch bewustzijn

--

--

Annick Nölle is an artist and gives workshops in Non Violent Communication.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
The School of Empathy

The School of Empathy

Annick Nölle is an artist and gives workshops in Non Violent Communication.