Ik stel me voor dat ergens in de toekomst mensen of buitenaardse wezens, of Iets wat ons brein helemaal niet kan vatten, rond een vuurtje samen zitten en verhalen vertellen. Ze vertellen over een bepaalde samenleving, één van de velen die in het begin van de 21ste eeuw de aarde…

een concept dat keuze ontkent en de verantwoordelijkheid buiten jezelf legt.

Plicht is een concept dat keuzes ontkent en de verantwoordelijkheid van wat we doen buiten ons legt. Het is een van de gevaarlijkste concepten die door de mens voortgebracht werden sedert het dominantie systeem beetje bij beetje de organisatie van onze maatschappij heeft overgenomen.

In Verbindende Communicatie maken we een…

Wij (in de westerse cultuur) zeggen: “de boom stierf”, en dat lijkt zinvol. Maar zou het mogelijk zijn om over deze gebeurtenis te spreken op een manier die erkent dat wat werkelijk gebeurt slechts een omzetting van materie is, in een andere vorm en naar andere toepassingen, waarbij zijn essentiële…

The School of Empathy

Annick Nölle is an artist and gives workshops in Non Violent Communication.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store